SocioRating

Čo je SocioRating?

SocioRating je postavený na dotazníkovom výskume so zapojením všetkých zamestnancov v organizácii. Dotazník je pevne daný a pre všetky hodnotené spoločnosti rovnaký.  Hodnotenie sa kategorizuje na škále  A+ až C. Súčasťou SocioRating je hodnotenie prierezových indexov, ktoré dopĺňajú celkový obraz.

sociorating indexy

Index identifikácie vyjadruje mieru identifikácie zamestnancov s existujúcou firemnou kultúrou organizácie. Identifikáciu chápeme ako prejav pro-aktívnej motivácie a akceptácie firemnej kultúry. Index identifikácie vychádza z existujúceho stavu (status-quo) najdôležitejších faktorov, ktoré formujú vzťah zamestnanca k organizácii.

Index inovatívnosti vyjadruje celkový inovatívny potenciál v organizácii. Mapuje, či je prostredie v organizácii nastavené tak, aby motivovalo zamestnancov k rozvoju, navrhovaniu, implementácii a prijímaniu zmien.

Index spokojnosti odzrkadľuje celkovú klímu v organizácii s osobitným zameraním na emocionálnu zložku postojov respondentov. Mapuje spokojnosť zamestnancov s jednotlivými oblasťami identifikačného procesu.

Index dôvery mapuje horizontálnu, vertikálnu a zároveň odbornú a ľudskú mieru dôvery naprieč organizáciou.

Index zodpovednosti mapuje do akej miery zamestnanci vnímajú organizáciu ako zodpovednú a to jednak vo vzťahu k nim samotným s dôrazom na dôstojnosť a ochranu zdravia a zároveň smerom navonok k spoločnosti v rámci spoločenskej zodpovednosti.

Benefity pre Vašu organizáciu

Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie spoločností na trhu bez ohľadu na veľkosť a odvetvie. Pomáha pri predikcii dlhodobej hodnoty a udržateľnosti spoločnosti a slúži ako relevantný ukazovateľ pre investorov, banky, dodávateľov, klientov, ako aj zamestnancov. SocioRating umožňuje porovnanie vývoja v čase.

EUR 399
Do 15 zamestnancov
EUR 1029
50-99 zamestnancov
EUR 1859
100-249 zamestnancov
EUR 499
16-49 zamestnancov

Ratingový proces

Ratingový proces v 4 krokoch:

  1. krok: definovanie produktu a respondentov
  2. krok: interná informačná kampaň o projekte (dodáme podklady)
  3. krok: zber dát formou elektronických dotazníkov v trvaní cca 10 dní
  4. krok: grafický výstup v elektronickej podobe, vystavenie certifikátu SocioRating v elektronickej podobe

Ďalšie kroky:

  • spätná väzba,
  • možnosť dokúpiť SocioDiagnostics,
  • SocioRating je platný 1 rok, po roku odporúčame proces zopakovať.

Ratingová škála

Vzor certifikátu

certifikat sociorating

Čo je SocioDiagnostics

SocioDiagnostics je detailný pohľad na výsledky SocioRating.

SocioDiagnostics Vám pomôže zistiť mieru súdržnosti, spokojnosti, dôvery, inovatívnosti zamestnancov v spoločnosti a celkovú firemnú atmosféru organizácie ako aj ďalšie ukazovatele sociálneho potenciálu organizácie. V rámci SocioDiagnostics dostanete súčasne výsledok SocioRating, výsledky 5 indexov a 14 dimenzií.

Výsledky SocioDiagnostics poskytujú spoločnosti hodnotný nástroj na cielenú prácu s ľudským kapitálom, motiváciu zamestnancov a intervenciu v prípadných deficitných oblastiach identifikačného procesu zamestnancov. Umožňuje spoločnosti budovať stabilný sociálny potenciál a sledovať jeho vývoj v čase.

SocioDiagnostics je možné dokúpiť aj ako druhý krok po absolvovaní SocioRating (viď Ratingový proces).

sociorating-index-sk-new

Metodika

SocioDiagnostics (aj SocioRating) mapuje formou elektronického dotazníka v nástroji SocioScanner postoje zamestnancov k organizácii s ohľadom na všetky tri zložky postoja: kognitívna (ako zamestnanec rozumie tomu, čo sa v organizácii deje), emocionálna (ako sa zamestnanec stotožňuje s hodnotami organizácie, ako sa cíti na pracovisku), behaviorálna (ako sa jeho postoj pretavuje do výkonu).

Metodika zároveň vychádza z Teórie sociálnej identity definovanej sociálnymi psychológmi Henri Tajfel a John Turner. Tá hovorí, ako sa sebahodnotenie človeka odvíja od príslušnosti k skupine. Pracovný kolektív, resp. organizácia, v ktorej človek pracuje sa stáva dôležitou súčasťou jeho/jej sebaobrazu. Človek na to, aby si udržal pozitívne sebahodnotenie potrebuje, aby aj skupina, ktorej je súčasťou, mala pozitívne hodnotenie. Identifikovaný zamestnanec je motivovaný a snaží sa, aby organizácia, v ktorej pracuje, bola úspešná.

Výstupy

Výsledok SocioRating  s Certifikátom.

Detailné elektronické výstupy – grafy až na úroveň jednotlivých otázok rozdelené podľa dimenzií, vrátane možnosti pozrieť sa na výsledky z rôznych uhlov pohľadov podľa organizačnej štruktúry spoločnosti.

EUR 669
Do 15 zamestnancov
EUR 1969
50-99 zamestnancov
EUR 3799
100-249 zamestnancov
EUR 1029
16-49 zamestnancov