SocioRating a Teória sociálnej identity

O SocioRatingu hovoríme ako o jedinečnej metóde, ktorá spája niekoľko rôznych metodologických aspektov. Jednou z hlavných teórií, s ktorými pracujeme v rámci SocioRatingu, je teória sociálnej identity. O čom táto teória je a ako ju možno využiť v praktickom výskume, si vysvetlíme v nasledujúcich riadkoch.

Henri Tajfel

Henriho Tajfela možno považovať za otca teórie sociálnej identity. Tento britský sociálny psychológ a vysokoškolský učiteľ bol veľkým propagátorom experimentálnych metód v psychológii. Vďaka experimentom tak spolu so svojím študentom Johnom Turnerom v 70. rokoch 20. storočia zaviedol teóriu sociálnej identity, ktorá popisuje prijatie sociálnej identity jednotlivcom.

Henri Tajfel a John Turner sformulovali koncepciu založenú na predpoklade, že identita človeka sa skladá z osobnej a sociálnej identity.

„Osobná identita“ bola definovaná ako chápanie seba samého ako individuálnej osobnosti.

„Sociálna identita“ bola definovaná ako sebavedomie jednotlivca odvodené od členstva v sociálnej skupine alebo skupinách a spojené s emocionálnym významom, ktorý je s týmto členstvom spojený. Tajfel teda hovorí, že súčasťou sociálnej identity je subjektívne hodnotenie toho, ako dôležité je pre konkrétneho jednotlivca členstvo v danej skupine a dôležitosť emócií spojených s týmto členstvom.

Teória sociálnej identity je teda postavená na myšlienke, že okrem pozitívneho sebahodnotenia sa človek snaží udržať si pozitívne hodnotenie sociálnej skupiny, s ktorou sa identifikuje. Obaja psychológovia vo svojich experimentoch zistili, že hoci boli ľudia do skupín zaradení úplne náhodne, stále sa identifikovali so svojou „pridelenou“ skupinou, definovali sa vo vzťahu k skupine inej a dokázali definovať výhody a charakteristiky „svojej“ skupiny. Sociálna identita teda nevyplýva len z príslušnosti k vlastnej skupine, ale aj z toho, že človek nepatrí do inej skupiny.

Z vyššie uvedeného preto neprekvapuje, že jedným z piatich indexov meraných v systéme SocioRating je index identifikácie. V rámci neho skúmame, ako silná je náklonnosť respondentov k organizácii, v ktorej pracujú. V prípade pozitívneho výsledku sa zamestnanci identifikujú s organizáciou a svojím prístupom a správaním skutočne prispievajú k úspechu spoločnosti. Úspech spoločnosti sa totiž premieta do vnímania seba samého ako úspešného jednotlivca.

Použité zdroje:

DOLEŽAL, Michal. Konstrukce sociální identity členů Sokola. Brno, 2018. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie. Dostupné online.

Henri Tajfel. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2.7.2020 [cit. 2021-5-7].

Social Identity Theory (Tajfel, Turner). www.learning-theories.com [online]. [cit. 2021-5-7].

VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Psyché.

Spojte sa s nami.

Nechajte nám na Vas kontakt, a my sa vám čo najskôr ozveme.

Zaškrtnutím tohoto pole súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa GDPR