Prehlásenie k GDPR

Spoločnosť SocioRating Institute a.s. so sídlom Hvězdova 1617/2b, Praha 4, 140 00IČO: IČO 10913181, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn. B 26403 (ďalej len „SocioRating“)

spracováva nasledujúcu skupinu osobných údajov

  • osobné údaje, ku ktorým je SocioRating vo vzťahu správca, pretože určuje účel a prostriedky spracovania;
  • osobné údaje, ku ktorým je SocioRating vo vzťahu spracovateľ, pretože spracováva príslušné osobné údaje pre klientov, ktorí určujú účel a prostriedky spracovania.

SocioRating prevzal činnosť správcu údajov od doterajšieho správcu údajov – spoločnosti Accace Outsourcing, s.r.o., so sídlom Hvězdova 1617/2b, Praha 4, 140 00, IČO: 28950321, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn. C 155275 (ďalej len „Accace Outsourcing“) a plní všetky činnosti, ktoré pred tým vykonával Accace Outsourcing. SocioRating týmto tiež prehlasuje, že subjektom údajov a ich osobným údajom poskytuje rovnakú úroveň ochrany ako spoločnosť Accace Outsourcing.

SocioRating spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 110/2019 Sb., o spracúvaní osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Na základe Nariadenia a Zákona prijal SocioRating príslušné technické a organizačné opatrenia, aby zaistil ochranu osobných údajov a práv fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané (ďalej len „Dotknutá osoba“).

SocioRating poskytuje svojim klientom sociologický prieskum ich spoločnosti na základe špeciálneho dotazníkového nástroja, ktorého výsledkom je ratingové hodnotenie klienta skladajúce sa z niekoľkých sociologických indexov a ukazovateľov (ďalej len „Služby“).

SocioRating ako správca spracúva osobné údaje získané od klientov a potenciálnych klientov cez kontaktný formulár. K tomuto spracúvaniu poskytuje SocioRating Dotknutej osobe v súlade s čl. 13 Nariadenia nasledujúce informácie:

Rozsah osobných údajov: Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo;

Účel spracúvania osobných údajov: Kontaktovanie potenciálnych klientov, jednanie o uzavretie a plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb;

Právny základ: Spracovanie pre účely plnenia zmluvy alebo pre opatrenia pred uzavretím zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie) a oprávnený záujem SocioRating spočívajúci v komunikácii s klientami a potenciálnymi klientami (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

Príjemcovia: Poskytovatelia IT služieb;

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín;

Doba uchovávania: Počas vyjednávania alebo trvania zmluvného vzťahu s klientom. Potom budú osobné údaje vymazané najneskôr do 1 roku;

Dotknuté osoby: Kontaktné osoby a zástupcovia klientov a potenciálnych klientov SocioRating;

Kategórie spracúvania: Zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, nahliadnutie, použitie, zoradenie, vymazanie alebo zničenie.

SocioRating ako spracovateľ spracúva osobné údaje v oblastiach poskytovania Služieb na základe zmluvy so svojimi klientami.

Účel spracovania osobných údajov: plnenie zmluvy s klientami SocioRating súvisiacich s poskytovaním Služieb;

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie a oprávnený záujem správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie).

Rozsah osobných údajov: Meno, priezvisko, e-mail;

Príjemcovia: Poskytovatelia IT služieb;

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín;

Doba uchovávania: Po dobu trvania zmluvného vzťahu so správcom a potom po dobu 4 mesiacov;

Dotknuté osoby: Zamestnanci správcu;

Kategórie spracúvania: Zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie, skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

Dotknutá osoba má vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom tieto práva:

Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť voči správcovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Správca môže v niektorých prípadoch žiadať subjekt údajov o overenie totožnosti, pre zamedzenie zdieľania osobných údajov a informácií o spracovaní neoprávnenej osobe.

V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené Nariadenie, má dotknutá osoba  právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Pre Slovenskú republiku je týmto dozorným úradom Úrad na ochranu osobných údajov, ktorého kontaktné údaje sú dostupné tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/