Pomôžeme vám s reportingom ESG

ESG je forma nefinančného reportingu, ktorý bude od roku 2025 (za rok 2024) povinný pre všetky veľké firmy podnikajúce v Európskej únii. Za veľkú firmu v tomto kontextu sa považuje spoločnosť, ktorá spĺňa minimálne 2 z 3 kritérií:

1. čistý obrat vyšší než 40 miliónov eur

2. súvahové aktíva vyššie než 20 miliónov eur

3. viac než 250 zamestnancov

ESG sa dotkne väčšiny firiem

Povinnosť reportovať sa postupne rozšíri aj na malé a stredné podniky a pravdepodobne budú určitú formu nefinančného reportu potrebovať aj firmy, na ktoré sa povinnosť zo zákona nevzťahuje. Dôvodom je to, že firmy s povinným ESG reportom budú monitorovať svoj dodávateľsko-odberateľský reťazec a na základe udržateľnosti už nastavujú svoje kritéria banky a poisťovne.

ESG sa vás jednoducho dotkne či už  povinnosť reportovať máte alebo nie. Nemusíte sa obávať, je ale potrebné sa dobre pripraviť.

Prečo reportovať ESG?

Odolnosť

Pokiaľ je vaše podnikanie zraniteľné kvôli klimatickým zmenám, ESG reporting Vás upozorní na hrozby pre Vaše podnikanie, a Vy tak môžete podniknúť kroky, ktoré Vašu firmu transformujú na odolnejšiu voči týmto hrozbám.

Konkurencieschopnosť

Vďaka ESG reportingu môžete partnerom, klientom a odberateľom jasne doložiť dopad Vašej činnosti na prírodu a spoločnosť. Pokiaľ sa daným oblastiam aktívne venujete, vďaka reportingu získate konkurenčnú výhodu.

Transparentnosť

Strohé vyjadrenia o udržateľnosti a zodpovednom podnikaní už nestačia. ESG reporting transparentne komunikuje skutočný stav aktivít spoločností a ich dopad na životné prostredie a spoločnosť.

Čomu sa ESG reporting venuje

Štáty Európskej únie aktuálne prechádzajú nízkoemisnou udržateľnou transformáciou. Zásadnou súčasťou tejto zmeny je tiež súkromný sektor a firmy. Oblasť E preto značí environmental, alebo životné prostredie. V rámci ESG reportingu sa v tejto časti reportuje dopad činnosti firiem na prírodu, využitie energií a tvorba skleníkových plynov. Zásadné pre ďalšie roky je prechod na cirkulárnu ekonomiku (obehové hospodárstvo), zvýšenie energetickej účinnosti a vytvorenie netoxického prostredia.

Udržateľný rozvoj stojí tiež na sociálnom pilieri a teda na tom, aby transformácia bola spravodlivá. V oblasti S, čiže social – sociálna oblasť, budú firmy zverejňovať napríklad svoj vzťah k zamestnancom, ich zdravie alebo dodržiavanie ľudských práv, a to tiež naprieč dodávateľsko-odberateľským reťazcom. Pilier “S” sa odvoláva tiež na dodržovanie práv stanovených v medzinárodných dokumentoch: v Medzinárodnej listine ľudských práv, Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných princípoch a právach v práci, v základných dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce, Listine základných práv Európskej únie a ďalších dohovoroch OSN.

Pre mnoho firiem bola oblasť G, čiže governance – spôsob riadenia, dodnes najmenej transparentnou oblasťou. Spadajú sem informácie o vlastníckej štruktúre podnikov, informácie o úlohe správnych, riadiacich a dozorných orgánov podniku, zložení týchto orgánov a systémoch vnútornej kontroly a riadenia rizík podniku, lobbingu alebo politickej angažovanosti. Zverejňovať sa budú tiež informácie o kvalite vzťahov s obchodnými partnermi, vrátane platobných praktik. Verejnosť tak vďaka oblasti G získa aj dáta o stave firemnej kultúry.

Tip: O tom, ako sa ESG reporting dotkne HR oddelení firiem, hovorila riaditeľka SocioRating Institute, Hana Matějková Fabíková, na konferencii Profesia HR Days. Prezentáciu Vám radi pošleme na Váš e-mail a ak máte ďalšie otázky, radi sa stretneme na online kávu.

Ako sa ESG reporting dotkne HR oddelení firiem

Ako súvisí ESG s firemnou kultúrou

Prvky firemnej kultúry sú zásadné pre reporting v oblasti „G”. Spôsob riadenia spoločnosti priamo určuje základ firemnej kultúry – dôveru zamestnancov v management aj medzi sebou, ich angažovanosť vo firme a dodržovanie stanovených pravidiel. V oblasti „S” firmy budú reportovať skutočné chovanie k zamestnancom a či sú podmienky v organizácii reálne v súlade s legislatívou.

Pokiaľ vás zaujímajú hlavne piliere  „S” a „G” SocioRating pre Váš report dokáže mäkké dáta o firemnej kultúre kvantifikovať.

Získate dáta o tom, ako sami zamestnanci hodnotia:

  • Kvalitu managementu ako profesionálov
  • Dodržovanie zákonníka práce
  • Výskyt šikany či inej formy diskriminácie na pracovisku
  • Štýl vedenia priameho nadriadeného
  • Kvalitu produktov a služieb organizácie
  • Snahu firmy minimalizovať dopady na životné prostredie
  • Kontrolu dodávateľsko-odberateľských reťazcov

Majte vždy najčerstvejšie informácie o novinkách zo sociálneho prostredia organizácií

Dodáme Vám certifikát

V SocioRatingu sa primárne zaoberáme meraním kvality sociálneho prostredia v organizáciách. Inými slovami oblasťou „S” a „G” v rámci ESG. Vďaka presnému a rýchlemu online meraniu Vám dokážeme rýchlo a lacno dodať certifikát o kvalite Vašej firemnej kultúry. Certifikát potom môžete použiť pre komunikáciou s bankou, poisťovňou alebo inou inštitúciou, ktorá od Vás bude žiadať ESG report.

(*platí v prípade, že sa Vás netýka povinnosť ESG reportovať, tzn. nespĺňate 2 z 3 kritérií 1. čistý obrat (tržby) vyššie než 40 miliónov eur, 2. súvahové aktíva vyššie než 20 miliónov eur, 3. viac než 250 zamestnancov.)

certifikat sociorating