Meriame vitalitu organizácií

SocioRating nastavuje medzinárodný štandard na meranie sociálnych aspektov v organizáciách. Metodika umožňuje benchmarking organizácií bez ohľadu na veľkosť a sektor. Na meranie úrovne inovatívnosti, dôvery, identifikácie, spokojnosti a zodpovednosti v organizáciách využívame online platformu. SocioRating pomáha predikovať dlhodobú hodnotu organizácie, jej udržateľnosť a dopad na spoločnosť.

Čo získate


 • Objektívny rating kvality sociálneho prostredia porovnateľný s trhom
 • Dôveryhodný ukazovateľ manažérskeho štýlu vedenia organizácie
 • Informácia pre akcionárov, investorov, banky
 • Využitie v rámci udržateľného podnikania (CSR a ESG reporty)

SocioRating


 • Ratingový proces založený na dotazníkovom výskume v organizácii
 • Výstupom je hodnotenie na ratingovej škále A+ až C
 • Sledujeme
  • Index identifikácie
  • Index inovatívnosti
  • Index spokojnosti
  • Index dôvery
  • Index zodpovednosti

SocioDiagnostics


 • Detailná diagnostika výsledkov z ratingového procesu
 • Výstupom je 14 dimenzií, vrátane výsledkov jednotlivých otázok
 • Nástroj cieleného budovania personálnej stability firmy
 • Nástroj na meranie motivácie zamestnancov
 • Nástroj na sledovanie firemnej kultúry
 • Identifikácia HR rozvojových oblastí

SocioRating

Online DOTAZNÍkovÝ VÝskum

Skúma, meria, hodnotí a analyzuje dopady sociálnych aspektov organizácie smerom von (dopady do spoločnosti), aj smerom dovnútra (do organizácie).

Všetky hodnotené organizácie prechádzajú rovnakým procesom, ktorý je založený na elektronickom dotazníkovom výskume pričom sú oslovení všetci zamestnanci organizácie. To umožňuje objektívne porovnanie výsledkov na trhu a sledovanie meraných oblastí v dlhodobom časovom horizonte.

Využitie SocioRatingu:

 • podklad pre investorov a finančné inštitúcie pri posudzovaní dlhodobej finančnej perspektívy firmy,
 • ako súčasť CSR a ESG reportingu,
 • doklad o zodpovednej sociálnej politike organizácie,
 • vhodný na zmapovanie potenciálu start-upov,
 • PR nástroj.

Viac o SocioRatingu
Ratingová škála
Ratingový proces
EUR 399

Do 15 zamestnancov

EUR 1029

50-99 zamestnancov

EUR 1859

100-249 zamestnancov

EUR 499

16-49 zamestnancov

* Ceny sú uvedené bez DPH.

SocioDiagnostics

Detailný pohľad na kvalitu sociálnych aspektov organizácie

Umožňuje detailný pohľad na jednotlivé sociálne procesy v organizácií. Je vhodným nástrojom pre organizácie, ktoré chcú prepojiť zamestnanecký prieskum s ratingovým hodnotením. Výstupom je detailný graficky spracovaný pohľad na organizáciu ako celok resp. podľa jednotlivých útvarov či iných zadaných segmentov. Základnou analytickou jednotkou je 14 dimenzií, v rámci ktorých sú zobrazené výsledky konkrétnych otázok. Prieskum môže byť anonymný alebo neanonymný.

Využitie SocioDiagnostics:

 • zlepšenie finančných výsledkov,
 • vyhodnotenie strategického smerovania firmy,
 • zamestnanecký prieskum,
 • podklad pre HR stratégiu organizácie.

Viac o SocioDiagnostics
Metodika
Výstupy
EUR 669

Do 15 zamestnancov

EUR 1969

50-99 zamestnancov

EUR 3799

100-249 zamestnancov

EUR 1029

16-49 zamestnancov

* Ceny sú uvedené bez DPH.

SocioScanner

Ako prebieha zber dát

Na zber dát je využívaný elektronický nástroj vyvinutý pre účely SocioRating a SocioDiagnostics.

What Clients Say.

WE'RE MORE THAN A DIGITAL AGENCY

We are motivated by the satisfaction of our clients. Put your trust in us and share in our growth Asset Management is made up of a team of expert, committed and experienced people with a passion for financial markets. Our goal is to achieve continuous and sustainable growth of our clients.

ARON SMITH, UX DESIGNER