Naše služby

Co je SocioRating?

SocioRating je postavený na dotazníkovém výzkumu se zapojením všech zaměstnanců v organizaci. Dotazník je pevně daný a pro všechny hodnocené společnosti je stejný. Hodnotí se na škále A+ až C.

Součástí SocioRatingu je hodnocení průřezových indexů, které doplňují celkový obraz.

sociorating

Index identifikace vyjadřuje míru identifikace zaměstnanců s existující firemní kulturou organizace. Indentifikaci chápeme jako projev pro-aktivní motivace a akceptace firemní kultury. Index identifikace vychází z existujícícho stavu (status-quo) nejdůležitějších faktorů, které formují vztah zaměstnance k organizaci.

Index inovativnosti vyjadřuje celkový inovativní potenciál v organizaci. Mapuje, zda je prostředí organizace nastaveno tak, aby motivovalo zaměstnance k rozvoji, navrhování, implementaci a přijímání změn.

Index spokojenosti zrcadlí celkovou atmosféru v organizaci s osobitým zaměřením na emocionální složku postojů respondentů. Mapuje spokojenost zaměstnanců s jednotlivými oblastmi identifikačního procesu.

Index důvěry mapuje horizontální, vertikální, odbornou a lidskou míru důvěry a zároveň metodika umožňuje identifikaci nosných a negativních faktorů ovlivňujících důvěru napříč organizací.  

Index zodpovědnosti mapuje, do jaké míry zaměstnanci vnímají organizaci jako zodpovědnou, a to jak ve vztahu k nim samotným s důrazem na důstojnost a ochranu zdraví, tak směrem navenek ke společnosti v rámci společenské odpovědnosti.

Benefity pro vaši organizaci

Standardizovaná metodika umožňuje porovnání společností na trhu bez ohledu na velikost a odvětví. Pomáhá při predikci dlouhodobé hodnoty a udržitelnosti společnosti a slouží jako relevantní ukazatel pro investory, banky, dodavatele, klienty i zaměstnance. SocioRating umožňuje porovnání vývoje v čase.

9 900
Do 15 zaměstnanců
25 900
50-99 zaměstnanců​
46 900
100-249 zaměstnanců​
12 900
16-49 zaměstnanců​

Ratingový proces

Ratingový proces ve 4 krocích:

  1. krok: definování produktu a členění respondentů
  2. krok: interní informační kampaň o projektu (dodáme podklady)
  3. krok: sběr dat formou elektronických dotazníků v trvání cca 10 dní
  4. krok: grafické výstupy v elektronické podobě, vystavení certifikátu SocioRating v elektronické podobě.

Další kroky:

  • Zpětná vazba
  • Možnost dokoupit SocioDiagnostics
  • SocioRating je platný 1 rok, po roce doporučujeme proces zopakovat

Ratingová škála

skala sociorating

A+ Vynikající– společnost dosahuje velmi dobré výsledky ve všech oblastech identifikačního procesu, v přístupu k inovativnosti, ve spokojenosti a důvěře. Jedná se o firmu se silným sociálním potenciálem, zaměstnanci dotahují vysoký stupeň identifikace s organizací, rozumějí cílům, jsou ztotožnění se směřováním organizace a jsou ochotní podávat výkon k dosažení stanovených cílů.

A Velmi dobrý – organizace dosahuje velmi dobré výsledky ve většině hodnocených oblastí identifikačního procesu, v přístupu k inovativnosti, ve spokojenosti a důvěře, nicméně ne ve všech.  Organizace má silný sociální potenciál.

A- Dobrý s výhradou – organizace dosahuje v převážné míře dobré výsledky identifikačního procesu zaměstnanců, v některých oblastech evidujeme nedostatky, které je však možné cílenou intervencí korigovat.

B Přijatelný s rizikem – organizace vykazuje více nedostatečných oblastí, některé ve výraznější míře. Je potřeba se zaměřit na problémové oblasti a cíleně korigovat rizikové faktory.

B- Nedostatečný – organizace vykazuje velké množství problémových oblastí v identifikačním procesu zaměsnanců. Nemá vybudovaný pevný sociální základ, což vede k neochotě, neaktivnímu přístupu až k apatii zaměstnanců.

C Rizikový – organizace vykazuje výrazné nedostatky ve všech oblastech identifikačního procesu. Organizace jako sociální systém nefunguje, náprava není v krátkém časovém horizontu možná.

Vzor certifikátu

certifikat sociorating

Co je SocioRating+

SocioRating+ je detailní pohled na výsledky SocioRating.

SocioRating+ Vám pomůže zjistit míru soudržnosti, spokojenosti, důvěry a inovativnosti zaměstnanců ve společnosti a celkovou firemní atmosféru organizace, jako i další ukazatele sociálního potenciálu organizace. V rámci SocioRating+ dostanete současně výsledek SocioRating, výsledek 5 indexů a 14 dimenzí. Výsledky SocioRating+ poskytují společnosti hodnotný nástroj na cílenou práci s lidským kapitálem, motivací zaměstnanců a intervenci v případě deficitních oblastí identifikačního procesu zaměstnanců. Umožňuje společnosti budovat stabilní sociální potenciál a sledovat jeho vývoj v čase.

SocioRating+ je možné dokoupit i jako druhý krok po absolvování SocioRating, viz Ratingový proces.

sociorating

Metodika

SocioRating+ (i SocioRating) mapuje formou elektronického dotazníku v nástroji SocioScanner postoje zaměstnanců k organizaci s ohledem na všechny tři složky postojekognitivní (jak zaměstnanci rozumějí tomu, co se v organizaci děje), emocionální (jak se zaměstnanec stotožňuje s hodnotami organizace, jak se cítí na pracovišti), behaviorální (jak se jeho postoj přetavuje ve výkon).

Metodika zároveň vychází z Teorie sociální identity definované sociálními psychology Henri Tajfelem a Johnem Turnerem. Ta popisuje, jak se sebehodnocení člověka odvíjí od příslušnosti ke skupině. Pracovní kolektiv, respektive organizace, ve které člověk pracuje, se stává důležitou součástí jeho sebeobrazu. Člověk na to, aby si udržel pozitivní sebehodnocení, potřebuje, aby i skupina, které je součástí, měla pozitivní hodnocení. Identifikovaný zaměstnanec je tedy motivovaný a snaží se, aby organizace, ve které pracuje, byla úspěšná.

Výstupy

Výsledek SocioRating  s Certifikátem.Detailní elektronický výstup – grafy až na úroveň jednotlivých otázek rozdělené podle dimenzí, včetně možností podívat se na výsledek z různých úhlů pohledů podle organizační struktury společnosti.
16 900
Do 15 zaměstnanců
49 900
50-99 zaměstnanců​
95 900
100-249 zaměstnanců​
25 900
16-49 zaměstnanců​