SocioRating a Teorie sociální identity

O SocioRatingu mluvíme jako o unikátní metodě, která spojuje několik různých metodologických aspektů. Jedna z hlavních teorií, se kterou v SocioRatingu pracujeme, je Teorie sociální identity. O čem tato teorie je a jak lze využít praktickém výzkumu, vám přiblíží následující řádky.

Henri Tajfel

Za otce teorie sociální identity můžeme považovat Henriho Tajfela. Tento britský sociální psycholog a vysokoškolský pedagog byl velkým propagátorem experimentálních metod v psychologii.  Díky experimentu tak společně se svým žákem Johnem Turnerem v 70. letech 20. století představil Teorii sociální identity, jež popisovala přijetí sociální identity jedincem.

Henri Tajfel a John Turner formulovali koncepci, jejíž základ stojí na předpokladu, že identita člověka se skládá z osobní a sociální identity. 

„Osobní identita“ byla definována jako chápání sebe samého jako individuální osobnosti. 

„Sociální identita“ byla definována jako sebepojetí jedince odvozené od členství v sociální skupině nebo skupinách a spojené s emocionálním významem, které je tomuto členství přisuzováno. Tajfel nám tedy říká, že součástí sociální identity je i subjektivní hodnocení toho, jak je pro konkrétního jedince členství v dané skupině důležité a jak jsou důležité emoce s tímto členstvím spojené. 

Teorie sociální identity je tedy postavena na myšlence, že člověk si kromě pozitivního sebehodnocení snaží udržet i pozitivní hodnocení sociální skupiny, se kterou se identifikuje.

Při svých experimentech oba psychologové přišli na to, že ač byli lidé rozděleni do skupin absolutně náhodně, i tak se s „přidělenou“ skupinou identifikovali, vymezovali se vůči skupině jiné a byli schopni definovat výhody a vlastnosti „své“ vlastní skupiny.  Sociální identita se tedy odvozuje nejen od příslušnosti ke své skupině, ale také od faktu, že nepatřím do skupiny jiné.

Z výše uvedeného tedy nepřekvapí, že v rámci SocioRatingu je jeden z pěti měřených indexů právě Index identifikace. V rámci něj zkoumáme, jak silná je vazba respondentů k organizaci, pro kterou pracují.  V případě pozitivního výsledku jsou pracovníci s organizací ztotožněni a svým postojem a chováním reálně přispívají k úspěchu společnosti. Úspěch společnosti totiž překlápí do vnímání sebe samého jako úspěšného jedince.

Použité zdroje:

DOLEŽAL, Michal. Konstrukce sociální identity členů Sokola. Brno, 2018. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie. Dostupné online.

Henri Tajfel. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2.7.2020 [cit. 2021-5-7].

Social Identity Theory (Tajfel, Turner). www.www.learning-theories.com [online]. [cit. 2021-5-7].

VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Psyché.

Spojte se s námi.

Nechte nám na sebe kontakt, co nejdříve se ozveme.

Vaše osobní data neposkytujeme nikomu jinému. Nakládáme s nimi dle našich předpisů.