Prohlášení k GDPR

Společnost SocioRating Institute a.s., se sídlem Hvězdova 1617/2b, Praha 4, 140 00, IČO: 10913181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 26403 (dále jen „SocioRating“)

zpracovává následující skupiny osobních údajů

  • osobní údaje, ve vztahu k nimž je SocioRating správcem, protože určuje účel a prostředky zpracování;
  • osobní údaje, ve vztahu k nimž je SocioRating zpracovatelem, protože zpracovává příslušné osobní údaje pro klienty, kteří určují účel a prostředky zpracování.

SocioRating převzal činnost správce údajů od dosavadního správce údajů – společnosti Accace Outsourcing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1617/2b, Praha 4, 140 00, IČO: 28950321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 155275 (dále jen „Accace Outsourcing“) a plní veškeré činnosti, které dříve vykonával Accace Outsourcing. SocioRating tímto rovněž prohlašuje, že subjektům údajů a jejich osobním údajům poskytuje stejnou úroveň ochrany jako společnost Accace Outsourcing.

SocioRating zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Na základě Nařízení a Zákona přijal SocioRating příslušná technická a organizační opatření, aby zajistil ochranu osobních údajů a práv fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány (dále jen „Subjekt údajů“).

SocioRating poskytuje svým klientům sociologický průzkum jejich společnosti na základě speciálního dotazníkového nástroje, jehož výsledkem je ratingové hodnocení klienta skládající se z několika sociologických indexů a ukazatelů (dále jen „Služby“).

SocioRating jako správce zpracovává osobní údaje získané od klientů a potenciálních klientů přes kontaktní formulář. K tomuto zpracování poskytuje SocioRating Subjektům údajů v souladu s čl. 13 Nařízení následující informace:

Rozsah osobních údajů: Jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo;

Účel zpracování osobních údajů: Kontaktování potenciálních klientů, jednání o uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb;

Právní základ: Zpracování pro účely plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení) a oprávněný zájem SocioRating spočívající v komunikaci s klienty a potenciálními klienty (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

Příjemci: Poskytovatelé IT služeb;

Předání osobních údajů do třetí země: Osobní údaje se do třetí země nepředávají;

Doba uchování: Po dobu vyjednávání nebo trvání smluvního vztahu s klientem. Poté budou osobní údaje vymazány nejpozději do 1 roku;

Subjekty údajů: Kontaktní osoby a zástupci klientů a potenciálních klientů SocioRating;

Kategorie zpracování: Shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, nahlédnutí, použití, seřazení výmaz nebo zničení.

SocioRating jako zpracovatel zpracovává osobní údaje v oblastech poskytování Služeb na základě smlouvy se svými klienty.

Účel zpracování osobních údajů: plnění smlouvy s klienty SocioRating související s poskytováním Služeb;

Právní základ: Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

Rozsah osobních údajů: Jméno, příjmení, e-mail;

Příjemci: Poskytovatelé IT služeb;

Předání osobních údajů do třetí země: Osobní údaje se do třetí země nepředávají;

Doba uchování: Po dobu trvání smluvního vztahu se správcem a poté po dobu 4 měsíců;

Subjekty údajů: Zaměstnanci správce;

Kategorie zpracování: Shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Subjekt údajů má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům tato práva:

Svá práva může subjekt údajů uplatnit vůči správci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. Správce může v některých případech žádat subjekt údajů o ověření totožnosti, pro zamezení sdělení osobních údajů a informací o zpracování neoprávněné osobě.

V případě, že subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení, má subjekt údajů dále právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pro Českou republiku je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/