Pomůžeme vám s reportingem ESG

ESG je forma nefinančního reportingu, který bude od roku 2025 (za rok 2024) povinný pro všechny velké firmy podnikající v Evropské unii. Za velkou firmu v tomto kontextu se pokládá společnost, která splňuje minimálne 2 ze 3 kritérií:

1. čistý obrat vyšší než 40 milionů eur

2. rozvahová aktiva vyšší než 20 milionů eur

3. více než 250 zaměstnanců.

 

ESG se dotkne většiny firem

Povinnost reportovat se postupně rozšíří i na malé a střední podniky a pravděpodobně budou jistou formu nefinančního reportu potřebovat i firmy, na které se povinnost ze zákona nevztahuje. Důvodem je to, že firmy s povinným ESG reportem budou monitorovat svůj dodavatelsko-odběratelský řetězec a na základě udržitelnosti už nastavují svá kritéria banky a pojišťovny. 

ESG se vás jednoduše dotkne ať už  povinnost reportovat máte nebo ne. Nemusíte se obávat, je ale potřeba se dobře připravit.

Proč reportovat ESG?

Odolnost

Pokud je váš obor podnikání zranitelný kvůli klimatickým změnám, ESG reporting Vás upozorní na hrozby pro Vaše podnikání, a Vy tak můžete podniknout kroky, které Vaši firmu transformují v odolnější vůči těmto hrozbám.

Konkurenceschopnost

Díky ESG reportingu můžete partnerům, klientům a odběratelům jasně doložit dopad Vaší činnosti na přírodu a společnost. Pokud se daným oblastem aktivně věnujete, díky reportingu získáte konkurenční výhodu.

Transparentnost

Pouhé proklamace o udržitelnosti a odpovědném podnikání se stávají minulostí. ESG reporting transparentně sdělí skutečný stav aktivit společností a jejich dopad na životní prostředí a společnost.

 

Čemu se ESG reporting věnuje

Státy Evropské unie aktuálně přechází nízkoemisní udržitelnou transformací. Zásadní součástí této změny je také soukromý sektor a firmy. Oblast E proto značí environmental, neboli životní prostředí. V rámci ESG reportingu se v této části reportuje dopad činnosti firem na přírodu, využití energií a tvorba skleníkových plynů. Zásadní pro příští roky je přechod na cirkulární ekonomiku (oběhové hospodářství), zvýšení energetické účinnosti a vytvoření netoxického prostředí.

Udržitelný rozvoj stojí také na sociálním pilíři a tedy na tom, aby transformace byla spravedlivá. V oblasti S, neboli social – sociální oblast, budou firmy zveřejňovat například svůj vztah k zaměstnancům, jejich zdraví nebo dodržování lidských práv, a to také napříč dodavatelsko-odběratelským řetězcem. Pilíř “S” se odvolává také na dodržování práv stanovených v mezinárodních dokumentech: Mezinárodní listině lidských práv, Deklaraci Mezinárodní organizace práce o základních principech a právech v práci, v základních úmluvách Mezinárodní organizace práce, Listině základních práv Evropské unie a dalších úmluvách OSN.

Pro mnoho firem byla oblast G, neboli governance – způsob řízení, doposud nejméně transparentní oblastí. Spadají sem informace o vlastnické struktuře podniků, informace o úloze správních, řídících a dozorčích orgánů podniku, složení těchto orgánů a systémech vnitřní kontroly a řízení rizik podniku, lobbingu nebo politické angažovanosti. Zveřejňovat se budou také informace o kvalitě vztahů s obchodními partnery, včetně platebních praktik. Veřejnost tak díky oblasti G získá i data o stavu firemní kultury.

Tip: O tom, jak se ESG reporting dotkne HR oddělení firem, mluvila ředitelka SocioRating Institute, Hana Matějková Fabíková, na konferenci Profesia HR Days. Prezentaci Vám rádi pošleme na Váš e-mail a pokud máte další otázky, rádi se potkáme na  online kávu.

Jak se ESG reporting dotkne HR oddělení firem

Jak souvisí ESG s firemní kulturou

Prvky firemní kultury jsou zásadní pro reporting v oblasti „G”. Způsob řízení společnosti přímo určuje základ firemní kultury – důvěru zaměstnanců v management i mezi sebou, jejich angažovanost ve firmě a dodržování stanovených pravidel. V oblasti „S” firmy budou reportovat skutečné chování k zaměstnancům a zda jsou podmínky v organizaci reálně v souladu s legislativou.

Pokud vás zajímají hlavně pilíře  „S” a „G” SocioRating pro Váš report dokáže měkká data o firemní kultuře kvantifikovat. 

Získáte data o tom, jak sami zaměstnanci hodnotí:

  • Kvalitu managementu jako profesionálů
  • Dodržování zákoníku práce 
  • Výskyt šikany či jiné formy diskriminace na pracovišti
  • Styl vedení přímého nadřízeného
  • Kvalitu produktů či služeb organizace
  • Snahu firmy minimalizovat dopady na životní prostředí
  • Kontrolu dodavatelsko-odběrateských řetězců

Mějte vždy nejčerstvější informace o novinkách ze sociálního prostředí organizací

Dodáme Vám certifikát

V SocioRatingu se primárně zabýváme měřením kvality sociálního prostředí v organizacích. Jinými slovy oblastí „S” a „G” v rámci ESG. Díky přesnému a rýchlému online měření Vám dokážeme rychle a levně dodat certifikát o kvalitě Vaši firemní kultury. Certifikát pak můžete použít pro komunikaci s bankou, pojišťovnou nebo jinou institucí, která od Vás bude žádat ESG report. (*platí v případě, že se Vás netýka povinnost ESG reportovat, tzn. nesplňujete 2 ze 3 kritérií 1. čistý obrat (tržby) vyšší než 40 milionů eur, 2. rozvahová aktiva vyšší než 20 milionů eur, 3. více než 250 zaměstnanců.)

certifikat sociorating